Членство

1. Умови і порядок прийому в члени Організації, припинення членства визначаються Статутом Організації.

2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, професійна діяльність яких пов’язана з конкурсним провадженням, практикуючих юристів, арбітражних керуючих, науковців, інших осіб, які поділяють принципи та напрями Організації, визнають та виконують положення цього Статуту, відповідають вимогам і прийняті до Організації в порядку, встановленому цим Статутом та внутрішніми документами Організації.

3. Прийом нових членів до Організації здійснюється Президією.

4. Рішення про прийом до Організації або про відмову Президія ухвалює у місячний термін з дати подання заяви за умови подання заявником всіх необхідних відомостей.

5. Рішення про відмову у прийомі до Організації може бути оскаржене до Загальної конференції, рішення якої є остаточним.

6. Членство в Організації припиняється у випадках:

 • добровільного припинення членства в Організації відповідно до поданої заяви;
 • виключення з членів Організації або автоматичного припинення членства в Організації у випадках, передбачених Статутом Організації.

7. Добровільне припинення членства в Організації здійснюється шляхом подання письмової заяви до Організації. Рішення Президії у випадку добровільного припинення членства не вимагається. Датою припинення членства є дата подання заяви.

8. Члена Організації може бути виключено з Організації за рішенням Президії за наявності однієї з таких підстав:

 • виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Організації;
 • невиконання статутних обов’язків, в тому числі, порушення Статуту, а також невиконання рішень Президії, прийнятих правил і норм Загальною конференцією. Президією або Президентом, які є обов’язковими для всіх членів Організації;
 • поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам, честі, гідності або діловій репутації Організації;
 • недотримання членом Організації стандартів етичної та професійної поведінки, затверджених Загальною конференцією.

9. Припинення членства настає автоматично і не потребує ухвалення рішення у таких випадках:

 • визнання члена Організації недієздатною особою у встановленому законом порядку;
 • набрання законної сили обвинувального вироку щодо члена Організації, який скоїв умисний злочин;
 • смерті члена Організації.

10. У разі добровільного припинення членства в Організації, виключення члена з Організації або автоматичного припинення членства, майно та кошти, передані таким членом у власність Організації ї. поверненню не підлягають.

11. Члени Організації мають право:

 • брати участь в управлінні Організацією через участь у Загальній конференції у порядку, передбаченому Статутом Організації;
 • обирати та бути обраними до органів Організації, її відокремлених підрозділів;
 • брати участь у роботі структурних підрозділів Організації, включаючи загальні збори відповідного відокремленого підрозділу, ініціювати створення таких відокремлених підрозділів для виконання статутних завдань Організації:
 • брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що організовуються та проводяться Організацією на умовах, затверджених Президією або відповідним відокремленим підрозділом Організації, в межах своєї компетенції:
 • користуватися послугами та привілеями Організації, а також усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати Організація, на умовах, затверджених Президією:
 • вимагати розгляду на засіданнях Загальної конференції будь-яких питань, що стосуються діяльності Організації;
 • обговорювати будь-які питання діяльності Організації, вносити на розгляд Організації пропозиції щодо вдосконалення її діяльності;
 • оскаржувати рішення, дії, бездіяльність Асамблеї за поданням письмового запиту;
 • одержувати від Організації допомогу для захисту своїх законних прав та інтересів на умовах, затверджених Президією;
 • вийти з Організації в порядку та на умовах, передбачених Статутом Організації.

12. Члени також можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України, а також рішеннями Загальної конференції.

13. Члени Організації зобов’язані:

 • дотримуватись вимог Статуту, внутрішніх документів Організації та виконувати рішення Загальної конференції. Президії та інших органів Організації;
 • брати активну участь у досягненні цілей та завдань Організації, всіляко сприяти Організації у її діяльності;
 • не допускати дій, що дискредитують Організацію;
 • інформувати органи Організації про відомі їм факти, які можуть негативно вплинути на діяльність Організації, а також про факти порушення Статуту Організації;
 • нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Організації.